Mobiliteitsplan Sint-Pieters-Leeuw toont te weinig ambitie voor veiliger verkeer

26 Maart 2024

Mobiliteitsplan Sint-Pieters-Leeuw toont te weinig ambitie voor veiliger verkeer

"Alhoewel het gemeentebestuur ons anders wil doen geloven, komen fietsers en voetgangers er niet best vanaf in Sint-Pieters-Leeuw."

Mooie woorden maken geen veiliger verkeer. Dat is de ontgoochelde conclusie die Groen trekt over het vernieuwde mobiliteitsplan van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, dat aanstaande donderdag in de gemeenteraad wordt besproken.

“Alhoewel het gemeentebestuur ons anders wil doen geloven, komen fietsers en voetgangers er niet best vanaf in Sint-Pieters-Leeuw”, stelt Groen-fractievoorzitter Jeroen Steeman. “Het ontbreekt in het bijgaande actieprogramma aan ambitie om echt werk te maken van de modal shift waarbij fietsers en voetgangers veiliger kunnen deelnemen aan het verkeer.”

Dramatische cijfers

Groen wijst erop dat de rapportcijfers in de gemeente al niet best zijn: In vergelijking met 2020 pakken minder mensen de fiets voor woon-werk of woon-school verkeer. Ook op korte afstanden gaan mensen sinds 2020 minder vaak te voet of met de fiets.

“Dit zijn dramatische cijfers.” zegt Steeman. “Ouders durven hun kinderen niet naar school te laten fietsen en uit een recente bevraging blijkt dat zelfs gemeentepersoneel fietsen niet veilig vindt.” We zien dat terug in de praktijk: onze kruispunten zijn niet conflictvrij en op veel plaatsen voldoet onze infrastructuur niet aan de eisen van het fietsvademecum. “Dat moet echt snel anders.”

Moordstrookjes

Sommige punten zijn snel aan te pakken, zegt Steeman: “Denk aan het anders instellen van de verkeerslichten om ze conflictvrij te maken of aan het onderzoeken van een vrachtwagenschild. Andere punten vereisen echt een andere mindset. Hoe kan het dat er op de Brusselbaan nog altijd moordstrookjes liggen? En waarom wordt er aan de Vagevuurstraat een fietsoversteek voorzien op een weg waar auto’s 70 km/u rijden?”

De Groen-fractie zal op vier punten amendementen indienen om het mobiliteitsplan ambitieuzer te maken: de fractie vraagt veiligere schoolomgevingen, betere fietsinfrastructuur, de aanpak van illegaal vrachtverkeer en het heroverwegen van snelheidsregimes.

Aan de update van het mobiliteitsplan is maar liefst zes jaar gewerkt, waarbij een studiebureau de laatste vier jaar betrokken was. Het mobiliteitsplan zal worden besproken op de openbare gemeenteraad van donderdag 29 maart, vanaf 20u in LDC Meander, maar ook online te volgen na een mailtje aan [email protected].

1. Fietsinfrastructuur

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw is de enige gemeente die er in slaagt om meer gevaarlijke punten voor fietsers te creëren dan op te lossen. Zo plannen ze op de Vagevuurstraat op een 70 km-weg vlak voor een rotonde een fietsoversteekplaats. De moordstrookjes op de Brusselbaan (70km/u) en gevaarlijke rotondes worden niet aangepakt. De kruispunten met verkeerslichten zijn niet conflictvrij - ook niet op de nieuw aangelegde N8. Fietspaden op Ruisbroeksesteenweg en Georges Wittouckstraat zijn niet bestaand. 

Voorstel Groen

Maak aan de hand van de inventarisatie van fietsinfrastructuur een actieplan op met daarin korte- en langetermijnmaatregelen om bestaande fietsinfrastructuur in lijn te brengen met het fietsvademecum. Prioriteit krijgen fietsroutes die onderdeel uitmaken van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk en kruispunten die niet conflictvrij zijn.

Geen conflictvrij kruispunt aan N8 ter hoogte van de Georges Wittouckstraat

“Moordstrookjes” op de Brusselbaan

Ontbrekend fietspad volgens vademecum op ‘bovenlokale functionele fietsroute’ Georges Wittouckstraat

2. Vrachtverkeer

Het mobiliteitsplan merkt op dat er overlast is door illegaal vrachtverkeer en dat het beter ontsloten moet worden. Het stelt voorwaarden aan het handhaven (!) van illegaal vrachtverkeer, maar laat na om met oplossingen te komen voor de Noord-Zuidroute door Vlezenbeek en Sint-Pieters-Leeuw. Groen presenteerde eerder al een haalbaar plan voor een vrachtwagenschild dat doorgaand verkeer weert en lokaal verkeer toelaat, zonder administratieve lasten.

Voorstel Groen

Onderzoek de haalbaarheid van een ANPR-vrachtwagenschild in de gemeente op basis van de voorwaarden gesteld in het mobiliteitsplan, om zo te handhaven op het illegaal vrachtverkeer op de Noord-Zuidas.

Illegaal vrachtverkeer zorgt voor gevaarlijke situaties op rotondes.

Snelheid

In het Brussels gewest zien we dat een consequente doorvoering van maximaal 30 km/u woonwijken veel veiliger maakt. De recente lage ongevallencijfers uit Brussel bevestigen dat nog eens. Ook op erftoegangswegen in Sint-Pieters-Leeuw moet 30 km/u de norm worden, zeker als er geen afgescheiden fietspad is. Helaas is dat in het mobiliteitsplan geen prioriteit op korte termijn. Op wegen buiten de bebouwde kom zou 50 km/u de norm moeten zijn, tenzij de inrichting 70 km/u toelaat. Er zijn nog te veel wegen met een stedelijk karakter of met ontbrekende of gevaarlijke fietsinfrastructuur waar de snelheidslimiet 70 km/u is. (Hoogstraat, Brusselbaan, Europalaan.)

Voorstel Groen

Heroverweeg de snelheidsregimes uit het mobiliteitsplan volgens de eisen van Fix the Mix van het fietsberaad: 30 km/u op erftoegangswegen in de bebouwde kom, 50 km/u op wegen met een stedelijk karakter of op wegen met ontbrekende of gevaarlijke fietsinfrastructuur.

Jan Vanderstraetenstraat ter hoogte van Zonnig Leven (speeltuin): 50km/u zonder snelheidsremmers. Zou 30km/u moeten zijn als erftoegangsweg op een plaats waar veel kinderen aanwezig zijn.

Brusselbaan: 70 km/u zonder snelheidsremmers. Zou 50km/u moeten zijn vanwege stedelijk karakter en voetgangersoversteekplaats

Schoolomgevingen

Er zijn geen concrete plannen om alle schoolomgevingen structureel verkeersveiliger te maken. Volgens een antwoord van de burgemeester gebeurt dat pas wanneer een omgeving opnieuw ingericht wordt. Maar een voorstel van de Groen-fractie om fietsers en voetgangers mee te nemen in aanbesteding van de omgeving van het Populiertje werd onlangs afgewezen. Ook het opmaken van schoolroutekaarten - die meer dan tien jaar oud zijn - heeft geen hoge prioriteit.

Voorstel Groen

Maak per schoolomgeving een actieplan met quick wins op om het verkeer voor voetgangers en fietsers veiliger te maken en actualiseer op korte termijn de schoolroutekaarten uit 2013.

Voetpad aan Mekingenweg (schoolomgeving) in grind