Programma


Dit is het verkiezingsprogramma van Groen Sint-Pieters-Leeuw. Terwijl een deel van inwoners van Sint-Pieters-Leeuw tevreden zijn over hun gemeente, zijn er nog genoeg uitdagingen die nodig aangepakt moeten worden. Daar gaan we voor. We werken aan een Sint-Pieters-Leeuw van morgen met meer evenwicht tussen mensen, milieu en maatschappij. Het kan anders. het kan gezonder, menselijker en eerlijker in Sint-Pieters-Leeuw.

We willen ons verkiezingsprogramma helder en leesbaar houden. Daarom werken niet al onze voorstellen en punten tot in details uit. Ze geven - volgens ons - echter wel voldoende richting om voor de komende zes jaar onze beleidskeuzes te ondersteunen.

We rekenen op je steun.

1. Iedereen kan zich veilig verplaatsen

We moeten ons allemaal verplaatsen. Dat doet iedereen op zijn of haar eigen manier: met de auto, te voet, met de fiets of anders. Groen wil dat iedereen de vrijheid heeft om zich veilig te verplaatsen. Sint-Pieters-Leeuw heeft nood aan een toekomstgericht mobiliteitsplan. Het verbeteren van de wandel- en fietsinfrastructuur krijgt de hoogste prioriteit, want het moet een stuk makkelijker worden in Sint-Pieters-Leeuw om je ook zonder auto te kunnen verplaatsen.

 • We schrijven een mobiliteitsplan dat oog heeft voor betere en veiligere fiets- en wandelinfrastructuur. Niet alleen langs de grote wegen, maar ook in de kernen, vooral bij scholen. Zwarte punten worden versneld aangepakt.
 • We weren vrachtverkeer en sluipverkeer uit woon- en schoolstraten. Woonwijken worden zone 30 waar dat kan. Ook op andere plekken zorgen we voor een snelheidsregime op maat: waarbij we de weg inrichten volgens het snelheidsregime.
 • Elektrisch fietsen willen we stimuleren, bijvoorbeeld met een premie of inkoopactie.
 • In overleg met De Lijn kijken we waar het openbaar vervoer als eerste verbeterd kan worden.
 • Er komen meer laadpalen voor elektrische auto’s. De gemeente gaat zelf onderzoeken of ze meer elektrisch kan rijden.
2. Iedereen doet mee in Sint-Pieters-Leeuw

Samenleven is ons sleutelwoord. We laten niemand in de steek. Sociale cohesie is van levensbelang voor een gemeente die fijn is om in te wonen. Groen wil een stevig sociaal beleid voeren zodat iedereen op zijn of haar eigen manier kan meedoen in de samenleving. Groen Sint-Pieters-Leeuw wil een beleid dat constructief inspeelt op de bijzondere situatie van onze randgemeente. Mensen bij elkaar brengen om elkaar beter te leren kennen zorgt voor meer sociale cohesie en een grotere betrokkenheid van alle inwoners .

 • We gebruiken de integratie van gemeente en OCMW als een kans om een integraal sociaal beleid te maken, te beginnen met een grondige analyse van de zorgnoden op buurtniveau.
 • Betaalbare, gezonde en goede woonruimte is een basisrecht voor iedereen. De gemeente heeft daar een belangrijke rol in, bijvoorbeeld door te zorgen voor genoeg sociale huurwoningen, maar ook voor betaalbare woningen op maat voor inwoners die niet voor een sociale huurwoning in aanmerking komen. De gemeente stimuleert toekomstgerichte woonvormen zoals co-housing.
 • Werk is het beste recept om armoede en sociale armoede te bestrijden. Groen wil de lokale arbeidsmarkt ondersteunen. De gemeente biedt, in samenwerking met partners, begeleiding en actieve ondersteuning voor mensen in een kwetsbare arbeidspositie.
 • Integratie- en diversiteitsbeleid gebeurd van onderaf, vanuit de buurt. Een goede buurtwerking is daarvoor essentieel. Een doordacht lokaal integratiebeleid zorgt ervoor dat verschillende groepen nieuwkomers toegeleid worden naar opvang, scholing, huisvesting, werk en inkomen.
 • De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld in haar diversiteitsbeleid en verwelkomt nieuwkomers.
 • We kiezen voor een taalbeleid met een uitnodigend karakter. De gemeente stimuleert in alle diensten het gebruik van het Nederlands en gaat tegelijk waarderend en respectvol om met anderstaligheid. Taal is geen doel op zich, maar een middel tot integratie. Via laagdrempelige initiatieven kunnen nieuwkomers Nederlands oefenen en tegelijk informatie krijgen over lokaal beleid.
 • Veiligheid is een basisrecht voor iedereen in de gemeente. Preventie is daarin de belangrijkste pijler. De politiediensten moeten nabij en aanspreekbaar zijn. De gemeente investeert in een fijnmazig informeel netwerk om radicalisering in een vroeg stadium te kunnen opsporen.
 • Mantelzorgers spelen een cruciale rol in de gemeenschap. Zij verdienen een goede ondersteuning, juist vanuit de gemeente. Deze mensen die vaak liefdevol het leven van ouderen gemakkelijker maken en isolement ook voorkomen dienen extra aandacht te krijgen en ondersteuning.
 • We onderzoeken de mogelijkheid om een mantelzorgpremie in te voeren.
 • De gemeente gaat in gesprek met mensen met een beperking om te onderzoeken waar hun noden liggen. Op basis daarvan wordt beleid ontwikkeld.
3. Onze jongeren zijn onze toekomst

Investeren in de toekomst betekent kansen geven aan al onze kinderen en jongeren. Een goed aanbod van activiteiten en recreatiemogelijkheden voor jongeren is belangrijk. Zorg dus voor genoeg ‘vrije’ ruimte, om te spelen, rond te hangen en te fantaseren. Een sterke jeugdwerking in de gemeente. We moeten niet enkel over jongeren praten, maar ook met hen praten. Groen wil luisteren naar wat jongeren te zeggen hebben en kinderen en jongeren ook de kans geven om mee vorm te geven aan het verder uitbouw van een gemeente die ook goed voor zijn jongeren zorgt. Alle jongeren (ook de moeilijk bereikbare groepen) moeten hiervoor aangesproken worden. Groen ijvert ook voor gepaste materiële en financiële ondersteuning van de jeugdwerking in de gemeente.

 • Er moet meer kinderopvang komen in Sint-Pieters-Leeuw, het liefst ingebed in een brede school. De gemeente moet daarin een actieve rol in gaan spelen.
 • De kinderarmoede in Sint-Pieters-Leeuw is te hoog. Gemeente en partners werken samen met betrokkenen en sociale partners aan een actieplan om de kinderarmoede duidelijk te laten dalen.
 • Jeugdwerking is buurtwerking. Jeugdwerking moet bereikbaar zijn voor alle jongeren in onze gemeente. De jeugddienst is de ideale regisseur van lokaal participatiebeleid, die ze samen met jongeren opzet. Jongeren krijgen zelf de kans om het beleid zelf te beïnvloeden. De informatie die daarvoor nodig is moet verstaanbaar en toegankelijk zijn.
 • Sint-Pieters-Leeuw is een groene gemeente, maar niet overal is er genoeg ruimte om te spelen voor alle leeftijden. We willen meer speeltuinen voor de jongsten, op loopafstand van de kernen. Daarnaast zetten we in op meer speelgroen voor oudere kinderen. Waar natuurlijk ook volwassen gebruik van mogen maken.
 • Een brede school is een draaischijf voor de buurt, ook na schooluren en vakanties. Kinderopvang, lager onderwijs, buitenschoolse opvang, opvoedingsondersteuning, sport-, muziek en computerinfrastructuur kunnen er een plek krijgen. Ook verenigingen, buurtcomités, ouders en andere organisatoren van kleine feesten zijn deel van het brede schoolverhaal.
 • Cultuur en sport betrekken jongeren bij de maatschappij. Het cultuuraanbod moet meer gericht worden op de jeugd, sporten moet toegankelijk zijn ongeacht inkomensniveau. De gemeente speelt daarin een belangrijke rol. Activiteiten en evenementen moeten over heel het gebied van Sint-Pieters-Leeuw plaatsvinden en niet enkel gecentraliseerd worden op bepaalde locaties binnen onze gemeente.
 • Ook ouderen moeten betrokken blijven in het maatschappelijk leven, het liefst in combinatie met jongeren.. In een goed sociaal- en zorgbelang zorgen we voor een goede ouderenwerking, contactpersonen die aanspreekbaar zijn en hebben we ook extra aandacht voor toegankelijkheid en mobiliteit van ouderen. Huisvesting van ouderen verdient extra aandacht.
4. Van Sint-Pieters-Leeuw naar Parijs

Uit de klimaatafspraken van Parijs volgt dat we in 2050 klimaatneutraal moeten zijn, dat betekent dat we dan geen broeikasgassen meer mogen uitstoten. De gemeente heeft een belangrijk voorbeeldfunctie door het voeren van een effectief klimaatbeleid.

 • De gemeente Sint-Pieters-Leeuw is voor 2050 klimaatneutraal.
 • In een lokaal klimaatplan schrijven we op hoe we onze doelen in stapjes gaan halen. Het opstellen van het klimaatplan doen we samen met de bevolking, waarbij we oog houden voor de sociale aspecten.
 • De gemeente onderzoekt of haar financiën duurzaam zijn. Loopt de gemeente risico als beleggingen in fossiele industrie waardeloos worden?
 • De gemeente gaat actief klimaatbeleid voeren door energiezuinig (ver)bouwen te stimuleren. Uiteraard (ver)bouwt de gemeente voortaan alleen nog maar klimaatneutraal. Met een energieprestatiecontract worden alle gemeentelijke gebouwen onder de loep genomen. Hetzelfde geldt voor sociale huurwoningen.
 • De gemeente gaat meer onderzoek doen naar klimaatadaptatie. Hoe weren we ons tegen de gevolgen van klimaatverandering met hogere temperaturen, maar vooral meer regen en droogtes? We gaan door met het aanleggen van waterbuffergebieden.
 • De gemeente ondersteunt via coöperaties het plaatsen van zonnepanelen voor particulieren en bedrijven. Bedrijven met grote dakoppervlakken worden aangeschreven om te participeren.
5. De burger heeft het voor het zeggen

Burgers willen graag op de hoogte blijven van wat een gemeente doet, maar ze vinden het moeilijk om de informatie te doorgronden. Dat belemmert vervolgens de inspraak. Groen wil dat de gemeente duidelijk en toegankelijk is voor iedereen. De gemeente moet burgers betrekken bij het opmaken en uitvoeren van een toekomstgericht beleid.

 • De gemeente moet steeds in gesprek blijven met al haar burgers. Er moet een mogelijkheid komen voor burgers om in te spreken op een gemeenteraadsvergadering. We onderzoeken nieuwe inspraakvormen als burgerpanels, online consultatie en buurtinfoavonden.
 • De gemeente maakt haar financiën overzichtelijk. De begroting moet begrijpbaar zijn voor iedereen.
 • We kiezen voor gezonde gemeentefinanciën om meerdere niveaus: belastingen moeten moeten rechtvaardig, billijk, democratisch, efficiënt en stimulerend zijn. De gemeente belegt altijd ethisch en weet waarin haar geld geïnvesteerd wordt.
 • De gemeenteraad is de plek voor debat over de beleidskeuzes die gemaakt worden. De voorzitter van de gemeenteraad wordt een niet-uitvoerend mandataris om de discussie dynamischer te laten verlopen.
 • Inspraak en participatie begint bij heldere informatie over het gevoerde beleid en transparante procedures en beslissingen. Groen wil dat alle burgers vlot informatie vinden over hun rechten, de gemeentelijke dienstverlening en de stand van zaken in grote projecten.
 • Publieke gebouwen moeten multifunctioneel inzetbaar zijn.
6. Lokale economie

Onze gemeente is rijk aan kwaliteitsvolle producenten. Onze lokale economie is van levensbelang voor een gezonde gemeente, de gemeente hoort dus ook de lokale economie te stimuleren.

 • De lokale handelaars in de kernen worden weer de motor voor lokale handel. Het gemeentebeleid is erop gericht om de kernen te versterken en duidelijk af te bakenen. Binnen de kernen staan bereikbaarheid en mobiliteit (voor alle weggebruikers) centraal. Extra winkelruimte buiten de kernen wordt zo veel mogelijk afgewezen.
 • Leeuwse handelaars moeten herkend worden door een lokaal label. Deelname aan een collectief platform met extra ondersteuning voor promotie van onze lokale handel kan zeker een meerwaarde brengen om onze handelaars weer dichter bij de Leeuwenaars te brengen.
 • De gemeente gaat actief onderzoek doen naar het creëren van coworkplaatsen voor startende zelfstandigen of mensen die op afstand kunnen werken. Ze bieden eveneens de kans om nieuw contacten te leggen en samenwerkingen uit te bouwen binnen de eigen gemeente.
 • De gemeente ondersteunt lokale ondernemers door zelf in haar inkoopbeleid via een integrale en gecoördineerde aanpak zo veel mogelijk lokale en duurzame contracten af te sluiten.
 • We stimuleren biologische en korte-keten-landbouw in de gemeente. We doen onderzoek naar de haalbaarheid van een hoevewinkel of een streekwinkel in het centrum van de kernen.
 • Lokaal verankerde ondernemingen en KMO's zorgen voor duurzame werkgelegenheid. Ze spelen een belangrijke rol in de lokale samenleving. De gemeente helpt (startende) lokale ondernemingen die rol te spelen door hen te ondersteunen, door onderlinge uitwisseling te bevorderen en door hen met omwonenden en verenigingen in contact te brengen.
 • De gemeente onderzoekt de kansen van duurzaam toerisme.
7. Groen maakt gelukkig

Sint-Pieters-Leeuw is een groene gemeente. Maar in onze groene gemeente zijn er genoeg plekken waar er geen groen nabij beschikbaar is. Elke inwoner moet op wandelafstand kunnen genieten van een groene plek. Wij zien dus graag extra groene collectieve ontmoetingsruimtes en speelpleinen in elke wijk.

 • De gemeente maakt een analyse van parken en groenvoorzieningen. Aan de hand van de groennorm kijken we waar we versteende gebieden kunnen ontgroenen. Zo komt er ook in de verstedelijkte gebieden meer groen voor de bewoners beschikbaar.
 • We beschermen de open ruimte in de gemeente. In functie hiervan kiezen we voor kwalitatieve kernversterking en verdichting.
 • Buurtbewoners die hun straat/buurt willen vergroenen door het ontwikkelen van buurttuinen, groene daken en buurtvergroenende initiatieven moeten ondersteund worden. Onze gemeente kan deze initiatieven stimuleren door grond ter beschikking te stellen voor het opstarten van buurttuinen, samen te werken met milieuorganisaties of subsidies te voorzien.
 • We proberen ons afval zo veel mogelijk te verminderen en trekken een voortrekkersrol in de omslag naar een circulaire economie.
 • De gemeente gaat voorop in de promotie van plastic-vrij winkelen. Ze steunt handelaars en marktkramers om af te zien van plastic tassen, bijvoorbeeld door eigen draagtassen uit te delen.
 • We kiezen voor een duurzaam, ecologisch evenementenbeleid. De gemeente ondersteunt organisatoren in het opzetten van een afvalplan. Evenementen mogen voortaan geen eenmalig plastic meer gebruiken. De gemeente kan herbruikbare drinkglazen uitlenen.
 • Groen wil een onmiddellijke stop op herbicidengebruik bij gemeentelijke diensten.
 • We voeren de strijd tegen zwerfvuil op, onder andere met een beloningssysteem voor mensen die actie ondernemen om zwerfvuil tegen te gaan. Het moet makkelijker worden om op meer punten afval in te leveren. Er komt een her-evaluatie van het ophalen van grof huisvuil.