Groen Pajottenland, Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw ijveren voor robuust Bruegelbos tegen 2030

19 Maart 2021

Groen Pajottenland, Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw ijveren voor robuust Bruegelbos tegen 2030

De omgeving van het park Groenenberg en bos van Gaasbeek vormt een belangrijke ecologische, ruimtelijke en toeristische troef voor de Groene Gordel rond Brussel. Groen Pajottenland lanceert samen mt Groen Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw het idee om te werken richting een gemeentegrens overschrijdend Bruegelbos, waarbij veel actiever wordt gezorgd voor meer bos in en rondom de Pedevallei en Gaasbeek. Belangrijk voor de biodiversiteit, maar er zijn ook mooie voordelen voor het erfgoed en de economie.

Meer bos

Vlaanderen is één van de meest bosarme regio’s van Europa. En het Pajottenland vormt daar jammer genoeg geen uitzondering op. Het Vlaamse Regeerakkoord bevat de lovenswaardige ambities om werk te maken van 4000 hectare bijkomend bos deze legislatuur, wat in 2030 zou moeten resulteren in 10 000 ha bijkomend bos. Ook wil men, via de Blue Deal, inzetten op het versterken van groen-blauwe valleien.
Dit heeft al geleid tot heel wat interessante projecten de voorbije jaren, ook in de wijdere omgeving van het Pajottenland. Via het project Plan Boommarter werkt de Vlaamse overheid, in samenwerking met lokale partners, aan bijkomende bosuitbreiding rond het Hallerbos. Ook in en rondom het Liedekerkebos en Hertigembos (Ternat) is dit het geval met Plan Steenuil, terwijl het project Brabantse Wouden inzet op meer bosverbinding ten zuiden van Brussel.

Blinde vlek

Tot nu toe is de omgeving van het park van Groenenberg en bos van Gaasbeek een blinde vlek gebleven. Reeds sinds de jaren negentig bestaat de idee om het ruimere gebied, inclusief de Pedevallei, verder ecologisch te ontwikkelen. Dat is al deels gelukt, maar het gaat toch vooral over natuurbeheer op plaatsen die nu reeds een ecologisch karakter kennen. Ook in het nieuwe natuurbeheerplan dat nu in openbaar onderzoek is, wordt vooral ingezet op bestaande natuur.

Groen pleit voor meer ecologische ambities op dit punt. Er bestaat immers heel wat interessante potentie om te werken rond verder natuurherstel en bosuitbreiding in de valleigebieden rondom de bestaande boscomplexen.

Quick wins

Hendrik Schoukens, schepen van Groen in Lennik, en Chris Steenwegen, Vlaams parlementslid voor Groen, wijzen er op dat er rondom de bestaande boscomplexen in Gaasbeek en Vlezenbeek heel wat gronden liggen die een groene bestemming hebben op het gewestplan, maar momenteel geen natuur zijn. Een aanzienlijk deel van die percelen was ten tijde van de Ferraris-kaart zelfs bebost en bevindt zich tussen of aan de rand bestaande boskernen. Het vormen quick wins voor bosuitbreiding omdat er geen bestemmingswijziging voor nodig is.

Bovengemeentelijke samenwerking

Uiteraard kan het Bruegelbos alleen maar slagen mits de betrokken gemeentebesturen – Lennik, Sint-Pieters-Leeuw en Dilbeek – alsook het Agentschap voor Natuur en Bos en de betrokken landeigenaren en – gebruikers samen aan de kar trekken. Concreet vragen de Groen afdelingen uit het Pajottenland, Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw aan minister Demir om van de uitbouw van het Bruegelbos een prioriteit te maken voor het volgende decennium. En alle betrokken partners aan tafel te zetten om te kijken welke opportuniteiten bestaan om de komende jaren te werken rond de verdere uitbouw van een meer robuust en groter Bruegelbos als kerngebied om te verbinden met andere gebieden zoals de Kesterheide en Zuunbeekvallei.

Impuls voor erfgoed en toerisme

Met dit project zou verder ingezet worden op het behoud van het groene karakter van de rand rond Brussel, wat een belangrijke toeristische troefkaart blijft. En er wordt dadelijk ook een impuls gegeven aan erfgoed en economie in het gebied: verbinden van mooie sites zoals de Pedemolen, Kastelen van Gaasbeek en Groenenberg, maar ook geuzebrouwerij Lindemans ligt in deze zone. Reizigers van heel de wereld komen hier in de streek onze geuzes proeven. Het Bruegelbos zal stimulans geven aan hoeveverkoop, restaurants, café’s en verblijfstoerisme.